v
20/04/2021 02:32:20
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellComunicaciˇ prŔvia de publicitat dinÓmicaNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Comunicaciˇ prŔvia de publicitat dinÓmica.
Objecte Autoritzaciˇ per a la distribuciˇ de publicitat dinÓmica feta mitjanšant el contacte directe amb els possibles clients i amb l'˙s de l'espai p˙blic i/o zones privades d'˙s p˙blic.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.
- Original o c˛pia del material que es repartirÓ.
- C˛pia de l'acreditaciˇ conforme l'anunciant es troba legalment constitu´t.
- En el cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada, s'haurÓ d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any, amb una antelaciˇ mÝnima de 15 dies hÓbils a la data de l'ocupaciˇ.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 15 dies hÓbils des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud estimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) La publicitat dinÓmica pot ser:
  a) Publicitat manual: Ús el repartiment en mÓ.
  b) Repartiment domiciliari: Ús la distribuciˇ de material publicitari en suport material en habitatges, oficines i despatxos.
  c) Mitjanšant l'˙s de vehicles: ˙s de publicitat situada en vehicles estacionats o en circulaciˇ, i la difussiˇ de missatges a travÚs de mitjans audiovisuals instalĚlats en vehicles.
  d) Oral.
  e) TelemÓtica: Ús l'enviament de missatges per telŔfon, per correu electr˛nic o altres mitjans informÓtics.

  Requisits:
  1. Tot el material imprŔs per a dur a terme qualsevol, tipus de publicitat dinÓmica ha de ser preferentment reciclat i reciclable.
  2. El material publicitari, sigui de les caracterÝstiques que sigui, haurÓ de portar en lloc visible una identificaciˇ de l'empresa distribu´dora.
  3. El material i el suport publicitaris de paper han de dur obligat˛riament una llegenda que aconselli dipositar-los en contenidors de recollida selectiva.
  4. La publicitat s'haurÓ de dipositar a l'interior de les b˙sties dels ciutadans i/o en aquells espais que els ve´ns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva colĚlocaciˇ.
  5. No es pot dipositar de forma indiscriminada o en desordre a les entrades ni a terra dels vestÝbuls o de les zones comunes dels immobles.
  6. Les empreses distribu´dores de material publicitari s'han d'abstenir de dipositar publicitat en les b˙sties els propietaris de les quals assenyalin expressament llur voluntat de no rebre'n.
  7. El material publicitari objecte de distribuciˇ s'haurÓ de plegar adequadament i s'haurÓ de tenir en compte la mida mÚs habitual de la boca de les b˙sties, per tal que l'acumulaciˇ de propaganda impedeixi la rebuda en bon estat de la correspondŔncia habitual.

  Es prohibeix:
  a) La colĚlocaciˇ de material publicitari en els vidres o altres elements dels vehicles.
  b) El llanšament o escampament de material publicitari en qualsevol forma a la via p˙blica.
  c) La publicitat dinÓmica en tots els llocs i els espais en quŔ una normativa especÝfica prohibeixi qualsevol tipus de publicitat.
  d) La publicitat dinÓmica desenvolupada mitjanšant suport ac˙stic, llevat del que disposi l'article anterior.
  e) La publicitat de venda en els vehicles que estiguin estacionats en espais p˙blics, quan existeixin indicis racional de que es desenvolupa una activitat comercial.
  f) La publicitat dinÓmica quan el missatge publicitari incorri en engany i deslleialtat o contingui, tant en el text com en les imatges, qualsevol tipus de missatge subliminar.
  g) L'Ajuntament pot prohibir o limitar la publicitat dinÓmica en els casos en quŔ afecti de forma rellevant els interessos p˙blics generals o locals o pugui perjudicar els interessos dels consumidors.

  L'incompliment de les disposicions que contÚ l'Ordenanša de publicitat i instalĚlacions publicitÓries constitueix infracciˇ administrativa i serÓ d'aplicaciˇ el rŔgim sancionador previst en la mateixa ordenanša.
  Servei responsable Ocupaciˇ de Via P˙blica.
  Carrer de Pau Claris, 100.
  Horari d'atenciˇ: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
  93 745 34 00
  viapublica@ajsabadell.cat
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ estimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).


 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  C˛pia material que es repartirÓ.: C˛pia material que es repartirÓ. Obligatori Ambdues
  Document acreditatiu de constituciˇ de l'anunciant: Document acreditatiu de constituciˇ de l'anunciant Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat