v
23/04/2021 10:45:38
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAl·legacions a les ordenances fiscals i reguladores de preus públicsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Al·legacions a les ordenances fiscals i reguladores de preus públics.
Objecte Formular reclamacions en relació amb les ordenances fiscals i reguladores de preus públics.
Documentació necessària Instància genèrica i, en el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada afectada per les ordenances fiscals o el seu representant
Quan es pot realitzar Durant el termini d'exposició pública establert a l'edicte publicat al tauler electrònic
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud

  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació.
  Servei responsable Serveis Econòmics
  Termini de resolució El termini màxim per notificar la resolució és de 3 mesos a comptar des de l'entrada al registre de l'Ajuntament de Sabadell. Transcorregut el termini sense que s'hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat