v
20/04/2021 03:31:46
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència d'obra majorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència d'obra major
Objecte Poder realitzar obres com ara les de nova construcció d'edificis i instal·lacions, les obres de gran rehabilitació d'edificis existents i, en general, totes aquelles que afectin la volumetria, el sistema estructural o incrementin el nombre d'habitatges, establiments o locals. En concret:
• Construccions de nova planta
• Ampliacions que modifiquin la volumetria existent
• Reformes que afectin al conjunt estructural
• Grans rehabilitacions
• Increment d'entitats (habitatges, locals, places d'aparcaments)
• Construcció d'ascensor (excepte a habitatges unifamiliars)
• Legalitzacions d'obres
• Modificacions substancials de projecte aprovat
• Instal·lació d'antenes de telefonia (impacte a l'espai protegit o més de 300m2 o domini públic) i instal·lació d'infraestructures de serveis
Documentació necessària 1. Projecte tècnic signat per tècnic o tècnica competent, que inclogui:
1.1. Memòria ( amb el contingut previst al Codi Tècnic de l'edificació, CTE).
1.2. Plànols ( amb el contingut previst al CTE).
1.3. Pressupost.
1.4. Annexes del projecte:
1.4.1. Condicions de protecció contra incendis ( en obres incloses en l'Annex I de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments activitats infraestructures i edificis), si s'escau
1.4.2. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, signat per tècnic o tècnica competent, segons el reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en la construcció).
1.4.3. Infraestructures comunes de telecomunicacions ( Reial Decret 1/1998, del 28 de febrer, relatiu a les infraestructures comunes en els edificis per l'accés als serveis de telecomunicació), si s'escau.
1.4.4. Avaluació del volum i les característiques dels residus ( Reial Decret 105/2008, de l'1 de febrer, que regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya.).
1.4.5. Fotografies de l'estat actual de l'edificació i de la parcel·la, vials i voreres, que permetin una correcta visualització de l'estat inicial.
1.4.6. Documentació complementària en cas de requerir bastida.
1.4.7. Documentació [PEP]BAMAS
2. Documentació annexa:
2.1. Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge, si escau
2.2. Qualificació provisional d'habitatges de protecció, si escau
2.3. DRO1 Declaració responsable exercici professional ( si el projecte no està visat).
2.4. Documentació d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat.
2.5. Full de nomenament de les persones tècniques competents que assumeixen la direcció facultativa de les obres
3. Altres documents
3.1. Full justificatiu del pagament de la taxa OOFF 3.9 Taxa per la intervenció municipal en les obres i els usos
3.2. Autorització de representació, si és el cas
3.3. Full de càlcul de la base imposable del ICIO, segons model normalitzat
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any

Les sol·licituds de pròrroga de la llicència cal presentar-les dins el termini de vigència de l'autorització de l'obra.
Canal de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Taxa segons Ordenança fiscal 3.9.
  Impost segons Ordenança fiscal 2.4.
  * Per exempcions i bonificacions veure el contingut de l'ordenança.

  Pagament Autoliquidació taxa llicència obra major
  El pagament s'ha d'acreditar en el moment de la sol·licitud de llicència
  Autoliquidació impost obra major
  El pagament es pot acreditar un cop concedida la llicència o opcionalment, en el moment de sol·licitar-la

  Silenci administratiu El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, quan prèviament a la concessió de la llicència sigui necessari l'informe preceptiu d'una altra administració pública, el còmput s'interromp durant el termini establert a la normativa sectorial d'aplicació, per a l'emissió de l'informe.
  El silenci és negatiu en el cas de sol·licituds de llicència de: Moviments de terres i explanacions, obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta, ja siguin provisionals o permanents i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva quan es derivi de la legislació de protecció del domini públic. En la resta de casos, el silenci serà positiu. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin l' esmentada Llei, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Projecte tècnic, subscrit per un tècnic competent i signat pel promotor, adequat a l'obra, l'ús o la instal·lació, amb la precisió i l'abast suficients que permetin avaluar-ne l'adequació a la normativa vigent, i una còpia en suport digital.
  El projecte ha de contenir, com a mínim:
  - Memòria en què es descrigui l'obra, l'ús o la instal·lació; el nombre dels habitatges, establiments o entitats.
  - Pressupost de l'actuació.
  - Plànols de l'obra projectada, a l'escala 1:100, 1:75 o 1:50.
  - Quan el projecte es refereix a obres a les que sigui d'aplicació el Codi Tècnic de l'Edificació, o la norma que el vingui a substituir, el projecte tècnic s'ajustarà documentalment al que disposa l'Annex 1 de la Part I del CTE.

  Elements auxiliars de la construcció:
  - En cas que les obres requereixin la instal·lació d'una bastida o una tanca provisional d'obres ocupant l'espai públic, a la documentació tècnica s'haurà d'incorporar documentació gràfica acotada (en format DIN-A3 o DIN-A4) en planta, secció i alçat de la bastida amb indicació dels elements que configuren l'espai públic (vorera, escocells, enllumenat públic, senyals de circulació, etc.), la justificació de l'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions.
  - Per a qualsevol element auxiliar de la construcció que ocupi l'espai públic s'ha d'obtenir la llicència d'ocupació de via pública prèviament a la seva instal·lació.

  Servituds aeronàutiques (AESA)
  - En el cas de instal·lacions que superin l'alçada actual de l'edifici si l'emplaçament de l'actuació es troba dins l'àmbit afectat per servituds aeronàutiques, caldrà haver obtingut prèviament l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
  - Per tramitar-la, cal presentar instància normalitzada (S-INFT245) de sol·licitud d'autorització de servituds aeronàutiques, i aportar la documentació següent:
  a) Formulari de sol·licitud (www.seguridadaerea.es).
  b) La documentació tècnica en suport digital (format .PDF o .DWG) següent:
  - Plànol de situació a escala, que reflecteixi la forma en planta i orientació de la instal·lació o construcció respecte de l'aeroport.
  - Plànol acotat representat l'alçat de la instal·lació o construcció, especialment, l'alçada màxima.
  - Per informar la sol·licitud de llicència d'obres caldrà haver obtingut prèviament aquesta autorització.

  Prevenció i seguretat en matèria d'incendis

  - En els supòsits regulats a l'Annex 1 i l'Annex 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i establiments, activitats, infraestructures i edificis serà necessari tramitar l'informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
  - S'haurà de presentar la documentació tècnica següent:
  a) Full de sol·licitud d'informe segons instància normalitzada, per duplicat.
  b) La documentació tècnica en suport paper per duplicat i en suport digital.
  c) Formularis SP01 i SP02, per duplicat.
  - Per informar la sol·licitud de llicència d'obres caldrà haver obtingut prèviament aquest informe favorable.

  Certificat d'alineacions i rasants

  - En cas d'obres de nova planta afectades per vials o altres sistemes i en casos específics que per qüestions d'emplaçament o de disseny de la pròpia edificació l'Ajuntament estimi necessari, caldrà aportar el certificat municipal d'alineacions i rasant realitzat pel Servei d'Informació de Base - Cartografia i Topografia, previ a la retirada de la llicència. Aquest document s'ha de demanar mitjançant instància i requerirà el pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'Ordenança Fiscal Municipal 3.8, apartat 5.

  Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU)

  - Si es tracta de finques incloses en els àmbits assenyalats pel pla especial de protecció vigent al municipi, tant per béns concrets com per actuacions en ambients protegits, cal aportar la documentació específica exigida per la seva normativa.

  Àmbit NAU (Normes d'aplicació urbana)
  Els actes.
  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  937 453 176
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de dos mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament , sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud Específica: Sol·licitud de llicència d'obra menor Obligatori Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Documentació gràfica de la bastida : Documentació gràfica de la bastida Opcional Ambdues
  Certificat de solidesa de l'edificació: Certificat de solidesa de l'edificació Opcional Ambdues
  Justificant pagament de la taxa: Justificant pagament de la taxa OF 3.9 Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de l'ICIO: Justificant pagament de l'ICIO OF 2.4 Opcional Ambdues
  Estudi de gestió i residus de construcció i demolició: Estudi de gestió i residus de construcció i demolició Obligatori Ambdues
  Declaració responsable exercici professional (DRO1): Declaració responsable exercici professional (DRO1) Obligatori Ambdues
  Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat: Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat Obligatori Ambdues
  Documentació segons el [PEP]BAMAS: Documentació segons el [PEP]BAMAS Opcional Ambdues
  Full d'assumpció de la direcció facultativa : Full d'assumpció de la direcció facultativa Obligatori Ambdues
  Placa gual número: Placa gual número Opcional Ambdues
  Projecte tècnic i visat: Projecte tècnic i visat Obligatori Ambdues
  Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO: Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO Obligatori Ambdues
  Estudi de seguretat i salut en la construcció: Estudi de seguretat i salut en la construcció Obligatori Ambdues
  Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic: Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic Obligatori Ambdues
  Plànol topogràfic : Plànol topogràfic Opcional Ambdues
  Fotografies estat actual: Fotografies estat actual Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat