v
23/04/2021 09:26:01
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència d'obra menorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència d'obra menor
Objecte Poder dur a terme petites actuacions com ara:
- Petits murs de contenció de terres.
- Ampliació d'edificis fins 25 m² en residencial.
- Intervencions en façana en edificis que no estiguin protegits.
- Enderrocs.
- Instal·lació de rètols i tendals en edificis protegits.
- Tala d'arbres.
- Construcció de piscines.
- Construcció d'hivernacles i similars.
- Reconstrucció / reforç de coberta existent.
- Obres puntuals d'urbanització.
- Manteniments de camins.
Documentació necessària - Fitxa tècnica càlcul Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Certificat de solidesa de l'edificació, en el cas de legalització.
- Certificat justificatiu del cost real final de les obres, expedit per la direcció facultativa de l'obra, o qualsevol altra documentació fefaent.
- Declaració responsable exercici professional (DRO1) (excepte si es presenta la documentació visada).
- Designació de l'empresa constructora.
- Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat.
- Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU) (NAU, NAG o NAE).
- Documentació gràfica acotada en planta, secció i alçat, de la bastida (vegeu el full informatiu).
- Documentació segons el [PEP]BAMAS.
- Estudi de gestió i residus de construcció i demolició.
- Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat.
- Fotografies estat actual edificació, parcel·la, vials i voreres.
- Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F 2.4).
- Full d'assmpció de la direcció facultativa a càrrec d'un tècnic competent.
- Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal 2.4).
- Justificant pagament de la taxa (Ordenança Fiscal 3.9).
- Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic aplicable, amb base topogràfica a escala adequada i amb indicació de l'àmbit d'intervenció.
- Topogràfic a escala mín. 1:500 (en obres d'urbanització, moviment de terres i anàlogues).
- Pressupost de les obres a executar, si escau.
- Projecte tècnic i visat.
- Adjuntar placa de gual número.
- Altres: documentació tècnica complementària en funció de les característiques de l'obra sol·licitada, quan correspongui (habitabilitat, accessibilitat...).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Les sol·licituds de pròrrogues cal demanar-les dins el termini de vigència de l'autorització de l'obra.
Canal de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme

 • Temps aproximat de resposta Un mes des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
  Per a exempcions i bonificacions, vegeu el contingut de l'ordenança.
  Segons Ordenança fiscal 2.4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Per a exempcions i bonificacions, vegeu el contingut de l'ordenança.

  Pagament Autoliquidació taxa llicència obra menor
  El pagament s'ha d'acreditar en el moment de la sol·licitud de llicència
  Autoliquidació impost obra menor
  El pagament es pot acreditar un cop concedida la llicència o opcionalment, en el moment de sol·licitar-la

  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Si es tracta de finques incloses en els àmbits assenyalats pel pla especial de protecció vigent al municipi, tant per béns concrets com per actuacions en ambients protegits, s'aportarà la documentació específica exigida per la seva normativa.
  Així com la documentació dels elements auxiliars de la construcció, l'informe de Servituds aeronàutiques (AESA), si escau, i l'informe de Prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

  En cas de produir-se un alteració cadastral s'ha de presentar la declaració corresponent. El termini és de dos mesos comptats des de l'endemà al fet, acte o negoci objecte de la declaració. Els models de declaració i la documentació necessària es poden trobar a: www.catastro.meh.es/esp/modelos_declaraciones.asp (NOTA: no apuntar la direcció exacta!!! altre sistema). Adreceu-vos al telèfon 93 745 33 57 Secció de Cadastre de l'Ajuntament de Sabadell per qualsevol consulta.

  Es tramitaran també tots els permisos pertinents que afectin al domini públic (afectacions a la via pública, mobiliari urbà, subministres).
  Servei responsable Servei de llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'un mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud Específica: Sol·licitud de llicència d'obra menor Obligatori Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat