PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
20/04/2024 09:28:14
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellParticipació al guardó del Memorial Àlex SeglersNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Atorgar un reconeixement a la tasca feta en la promoció de valors que sustentin la convivència a Catalunya, prenent com a base el respecte a la diversitat de cultures i de creences i per a la defensa dels drets humans i dels valors del món contemporani.
Documentació necessària
 • Instància genèrica, on es faci constar la identificació de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb que ho fa (titular o representant), així com l'adreça electrònica i domicili a efectes de notificacions.

 • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona, si escau i segons model.

 • Annex 1 Sol·licitud de participació-Declaració responsable.

 • Biografia o trajectòria de la persona, grup, entitat o institució proposada.

 • Informació completa sobre l'aportació concreta proposada com a mereixedora del Memorial.

 • Argumentari de defensa.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada.
Quan es pot realitzar El període de presentació de candidatures és del 27 d'abril al 8 de juny de 2023.
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) Finalitats del guardó: Les finalitats perseguides pels participants que es presentin a l'atorgament del reconeixement s'hauran d'ajustar a les línies de treball següents:
  • De convivència i cohesió social, així com a favor dels valors fonamentals següents: equitat, esforç, respecte, amor, optimisme, confiança, austeritat, llibertat, respon-sabilitat i hospitalitat.

  • De foment del diàleg entre diferents opcions de posicions religioses i de pensament.

  • De defensa dels drets humans, en especial dels drets de les persones més vulnerables.

  • De laïcitat com a respecte a la diversitat d'opcions religioses i de pensament i als seus valors.

  • De formulació d'un horitzó civil comú, fonamentat en els principis democràtics compartits.

  • De compromís social vers la millora de la nostra societat des d'una perspectiva ètica.

  Periodicitat del la convocatòria:
  • El Memorial Àlex Seglers es concedeix anualment.

  Criteris de valoració:
  • La plasmació del valors fonamentals de la convivència.

  • L'especial atenció de les accions adreçades joves, dones i a la diversitat.

  • L'impacte social i incidència transformadora en el món local.

  • L'oportunitat de les aportacions i la innovació.

  • El valor testimonial.

  Guardons i lliurament:
  El jurat podrà proposar, si escau, l'atorgament dos guardons consistents en una obra d'art original cadascuna d'elles, creades per un artista de reconegut prestigi :
  • Un per a persones individuals

  • Un altre per a entitats o institucions.


  El lliurament dels guardons es durà a terme en un acte públic presidit per la persona referent del Consistori el 30 de setembre, coincidint amb la data del natalici del Sr. Àlex Seglers, excepte si coincideix en dia festiu i subjecte a les necessitats de disponibilitat del Jurat.

  Servei responsable
 • Drets Civils
 • Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  La resolució es notificarà en el tauler d'edictes de la seu electrònica de la Corporació i es podrà consultar a través de la web municipal.

  Així mateix, es remetrà a la Base de Datos Nacionales de Subvenciones (BDNS) per a la seva publicació.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).
 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Instància de sol·licitud Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Annex 1 Sol·licitud de participació-Declaració responsable.: Annex 1 Sol·licitud de participació-Declaració responsable. Obligatori Ambdues
  Argumentari de defensa: Argumentari de defensa Obligatori Ambdues
  Informació completa sobre la proposta: Informació completa sobre la proposta Obligatori Ambdues
  Biografia o trajectòria de la persona o institució proposada.: Biografia o trajectòria de la persona o institució proposada. Obligatori Ambdues
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web