PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
23/05/2024 13:55:31
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAlta, baixa i modificacions al Registre Municipal d'Entitats CiutadanesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Tramitar l'alta o la baixa o la modificació de les dades al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Sabadell de les entitats sense ànim de lucre del municipi, constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en un altre registre oficial equivalent.

Documentació necessària Cal adjuntar la següent documentació:

ALTA D'UNA ENTITAT
 • Formulari d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes signat electrònicament pel president/a

 • La resolució d'inscripció de l'entitat al Registre d'Associacions de la Generalitat o altre registre oficial equivalent.

 • Els Estatuts de l'entitat diligenciats pel Registre d'Associacions de la Generalitat o altre registre oficial equivalents.

 • L'Acta fundacional.

 • NIF

 • DNI o NIE del president/a

En el cas d'obrir una delegació a Sabadell, a més:
 • Un certificat emès pel secretari/a de l'entitat que acrediti l'adreça de la delegació a Sabadell i la persona delegada, signat electrònicament.

 • DNI o NIE de la persona delegada.

MODIFACIÓ DE DADES DE L'ENTITAT

Modificació parcial o total dels membres de la Junta Directiva de l'entitat:
 • La notificació o resolució del Registre d'Associacions de la Generalitat o registre oficial equivalent comunicant la inscripció dels canvis en la composició de la Junta Directiva. També es podrà actualitzar amb el certificat de l'elecció d'una nova Junta Directiva i l'acusament de recepció de la sol·licitud del tràmit al Registre corresponent.

 • DNI o NIE del president/a

En el cas de canvi de domicili social:

 • La notificació d'inscripció del canvi de domicili social al Registre d'Associacions de la Generalitat o registre oficial equivalent.

En el cas de modificació d'Estatuts:
 • La resolució de modificació d'Estatuts al Registre d'Associacions de la Generalitat o altre registre oficial equivalent.

 • Els nous Estatuts de l'entitat diligenciats pel Registre d'Associacions de la Generalitat o altre registre oficial equivalent.

BAIXA DE L'ENTITAT
 • La resolució de la dissolució de l'entitat del Registre d'Associacions de la Generalitat o altre registre oficial equivalent.

 • Certificat de l'acord de dissolució de l'associació, signat pel secretari/a amb el vistiplau del president/a.
Qui el pot demanar El president o presidenta de l'entitat o persona en qui pugui delegar segons els estatuts.

Quan es pot realitzar Tot l'any.

Temps aproximat de resposta 30 dies dies naturals des de l'entrada de la sol·licitud.

Preu Tràmit gratuït.

Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada.

Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Servei responsable
 • Servei de Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
 • Termini de resolució El termini màxim en que s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament de Sabadell.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Instància de sol·licitud Obligatori Telemàtica
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Telemàtica
  Formulari Registre d'Entitats Ciutadanes: Formulari Registre d'Entitats Ciutadanes Obligatori Telemàtica
  Resolució d'inscripció al Registre d'Associacions de la Generalitat o altre registre oficial: Resolució d'inscripció al Registre d'Associacions de la Generalitat o altre registre oficial Opcional Telemàtica
  Estatuts de l'entitat diligenciats pel Registre d'Associacions de la Generalitat o altre registre oficial: Estatuts de l'entitat diligenciats pel Registre d'Associacions de la Generalitat o altre registre oficial Obligatori Telemàtica
  Acta fundacional de l'assemblea general de constitució: Acta fundacional de l'assemblea general de constitució Opcional Telemàtica
  NIF Entitat: NIF Entitat Obligatori Telemàtica
  DNI o NIE del president/a: DNI o NIE del president/a Obligatori Telemàtica
  Certificat que acrediti la delegació a Sabadell: Certificat que acrediti la delegació a Sabadell Opcional Telemàtica
  DNI o NIE de la persona delegada: DNI o NIE de la persona delegada Opcional Telemàtica
  Resolució del Registre d'Associacions dels canvis de la Junta Directiva: Resolució del Registre d'Associacions dels canvis de la Junta Directiva Opcional Telemàtica
  Notificació d'inscripció del canvi de domicili social: Notificació d'inscripció del canvi de domicili social Opcional Telemàtica
  Resolució de la dissolució de l'entitat del Registre d'Associacions de la Generalitat o altres registre oficial equivalent: Resolució de la dissolució de l'entitat del Registre d'Associacions de la Generalitat o altres registre oficial equivalent Opcional Telemàtica
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web