v
16/05/2021 13:19:03
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellAlta, baixa i modificacions al Registre Municipal d'Entitats CiutadanesNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Alta, baixa i modificacions al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

Objecte Tramitar l'alta, la baixa o la modificaciˇ de les dades al registre d'entitats ciutadanes de Sabadell, de les entitats sense Ónim de lucre de Sabadell inscrites als registre municipal d'entitats de Sabadell, al registre d'entitats corresponent de la Generalitat o al registre oficial que correspongui.

Documentaciˇ necessÓria - ImprÚs especÝfic (signat per/la president/a o persona delegada). ╔s obligatori emplenar tots els camps.
- NIF de l'entitat (original i fotoc˛pia).
- DNI, NIE o passaport del / de la president/ a de l'entitat.
- En cas de representant fotoc˛pia del DNI, NIE o passaport de la persona delegada i certificat del secretari de l'entitat on consti la delegaciˇ.
- Els estatuts diligenciats pel Registre d'Associacions de la Generalitat o ˛rgan competent (original i fotoc˛pia per compulsar).
- Si els estatuts no estan segellats pel Registre d'Associacions de la Generalitat o un ˛rgan competent, o bÚ si l'entitat constitu´da Ús el resultat d'una fusiˇ d'entitats, cal aportar la resoluciˇ de l'organ competent del registre comunicant l'alta (original i fotoc˛pia per compulsar).
- En cas de creaciˇ d'una entitat per fusiˇ cal, a mÚs, l'acta fundacional de l'assemblea general de constituciˇ de la nova entitat (original i fotoc˛pia per compulsar) i tambÚ una carta de l'entitat resultant de la fusiˇ, solĚlicitant la baixa de les entitats fusionades i indicant-ne la raˇ social i el n˙mero del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, si hi havien estat donades d'alta.
- Si l'entitat que solĚlicita l'alta en el registre Ús una delegaciˇ, caldrÓ adjuntar-hi, a mÚs, un certificat emŔs pel secretari o president de l'entitat central que acrediti l'adreša de la seu de la delegaciˇ a Sabadell i el nom del delegat.

SOLĚLICITUD DE MODIFICACIË

- ImprŔs especÝfic degudament emplenat.
- Si la modificaciˇ que voleu comunicar Ús un canvi de raˇ social cal aportar la resoluciˇ del Registre d'Associacions de la Generalitat o ˛rgan competent, acceptant la nova denominaciˇ (original i fotoc˛pia per compulsar) i els nous estatuts, si escau (original i fotoc˛pia per compulsar).

SOLĚLICITUD DE BAIXA

- ImprŔs especÝfic degudament emplenat.
- Acta de l'assemblea en quŔ s'acorda la dissoluciˇ de l'entitat (original i fotoc˛pia per compulsar).

Qui el pot demanar El president o presidenta de l'entitat o persona en qui pugui delegar segons els estatuts.

Quan es pot realitzar Tot l'any

Temps aproximat de resposta 30 dies dies naturals des de l'entrada de la solĚlicitud

Preu TrÓmit gratu´t

Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud estimada.

Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alšada davant el superior jerÓrquic de l'˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Servei responsable Participaciˇ Ciutadana

Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en que s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en que la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament de Sabadell.


Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori TelemÓtica
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional TelemÓtica
Formulari Registre d'Entitats: Formulari Registre d'Entitats Obligatori TelemÓtica
Resoluciˇ de l'organ competent del registre comunicant l'alta: Resoluciˇ de l'organ competent del registre comunicant l'alta Obligatori TelemÓtica
Resoluciˇ del Registre d'Associacions acceptant la nova denominaciˇ: Resoluciˇ del Registre d'Associacions acceptant la nova denominaciˇ Opcional TelemÓtica
Estatuts diligenciats pel Registre d'Associacions: Estatuts diligenciats pel Registre d'Associacions Obligatori TelemÓtica
Acta de dissoluciˇ de l'entitat: Acta de dissoluciˇ de l'entitat Opcional TelemÓtica
Acta fundacional de l'assemblea general de constituciˇ: Acta fundacional de l'assemblea general de constituciˇ Opcional TelemÓtica
Certificat que acrediti ubicaciˇ a Sabadell: Certificat que acrediti ubicaciˇ a Sabadell Opcional TelemÓtica

Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat