PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
05/12/2022 09:51:04
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació del Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellExempcions i bonificacions de la Taxa de ResidusNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte L'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis relatius a la prevenció i a la gestió dels residus municipals i assimilats (Taxa de Residus) estableix diverses exempcions i bonificacions de les quals es poden beneficiar els subjectes passius.

Alguns dels beneficis fiscals els reconeix d'ofici la mateixa administració. Altres tenen caràcter pregat i es concedeixen en el cas de que es compleixin els requisits, a instància de part.

El conjunt de bonificacions aplicables a un mateix subjecte passiu no pot superar el 90% de la quota tributària.

Documentació necessària
 • Sol·licitud específica en alguns casos, generalment per a empreses, que es pot trobar a les oficines d'Atenció Ciutadana.

 • NIF

 • Documents acreditatius segons la situació

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada titulars de la taxa o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) Perquè el benefici fiscal sigui efectiu el mateix exercici, cal que la sol·licitud es presenti, com a molt tard, l'últim dia de pagament en període voluntari.

  Servei responsable
 • Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus
 • Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia obligatòria
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació que s'ha d'aportar
  Tipus Presentació
  Formulari específic de sol·licitud: Formulari específic de sol·licitud Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Document Nacional d'Identitat: Document Nacional d'Identitat Obligatori Ambdues

  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web