PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
20/04/2024 09:18:34
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutorització per a la instal·lació de parada de venda de palmes i palmonsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Autorització per a la instal·lació d'estructures desmuntables no permanents a la via pública destinades a la venda de palmes i palmons i rams de llorer amb motiu de la celebració de Diumenge de Rams.

Documentació necessària
 • En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona jurídica o física, major d'edat, facultats per a la venda de palmes, palmons i branques de llorer, d'acord amb els articles 7, 8.1 i 8.2 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de Comerç, Serveis i Fires.

Quan es pot realitzar Del 8 de gener al 2 de febrer de 2024, ambdós inclosos.
Temps aproximat de resposta A partir del 4 de març de 2024.
Preu Segons Ordenança Fiscal 4.5 secció 9a.
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Altra informació d'interès (més informació) Vigència de les autoritzacions.
La vigència de les llicències d'ocupació temporal serà des del dia 16 al 24 de març de 2024, ambdós inclosos.

Limitacions respecte els espais a ocupar
Únicament s'autoritzarà una ubicació per sol·licitant.
No s'autoritzarà la instal·lació de parades a menys de 100 metres d'establiments que comerciïn amb els mateixos productes.
La parada no podrà obstaculitzar la visibilitat o l'accés a cap establiment permanent.
No s'atorgaran llicències d'ocupació en els següents espais:
 • Pl. de Sant Roc

 • Racó del Campanar

 • Pg. de la Plaça Major

 • Pg. de Manresa

 • Mercats setmanals:

  • Dilluns 18 de març, Mercat Central (c. de Jovellanos, c. de Colom, c. de Coromines i c. de Calderon)

  • Dimarts 19 de març, Mercat Creu Alta (c. de Batllevell, ctra. de Prats i c. dels Pirineus)

  • Dimecres 20 de març, Mercat Torre Romeu (pl. de Cristóbal Ramos)

  • Dijous 21 de març, Mercat Campoamor (c. de Feijoo i c. dels Reis Catòlics)

  • Dissabtes 16 i 22 de març, Mercat Merinals (c. d'Irlanda i c. de la Palma)

  • Diumenges 17 i 24 de març, Mercat Central (c. de Jovellanos, c. de Colom, c. de Coromines i c. de Calderon) i Mercat Zona Hermètica (c. de Costa i Deu)

Es limita el nombre màxim de parades en els següents espais:
 • A la pl. Doctor Robert s'atorgaran un màxim de 3 parades.

 • A la pl. del Mercat, s'atorgaran un màxim de 2 parades.

Condicions de la llicència:
A banda de les condicions generals establertes a l'article 28 de l'OVPS, seran d'aplicació les següents condicions específiques:
 1. L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.

 2. La persona titular respectarà l'objecte de l'autorització, de forma que podrà vendre únicament els productes autoritzats.

 3. L'horari d'ocupació serà entre les 9:00 h i les 21:00 h del dia autoritzat.

 4. La persona titular de la llicència serà responsable de mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

 5. Un cop extingida la llicència, la persona titular té l'obligació de cessar en l'ocupació, procedir a la retirada de les instal·lacions i a la neteja de l'espai afectat.

 6. Totes les deixalles que produeixi l'activitat s'han de dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui.

 7. Les parades atorgades als establiments permanents que es dediquin a la mateixa activitat, únicament es podran instal·lar davant dels mateixos.

 8. L'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 90 cm, com a mínim, per tal garantir el pas dels vianants. En les vies o trams de gran afluència l'espai lliure serà d'1,50m.

 9. La ubicació de la parada en cap cas envairà els passos de vianants ni impedirà l'accés al mobiliari urbà o als serveis públics.

 10. La persona titular és responsable que l'estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades.

 11. Les parades seran estructures fàcilment desmuntables situades a les vies i espais públics de la ciutat de Sabadell amb una amplada màxima de 2 metres.

En cas de desistiment per part de l'interessat i segons l'ordenança fiscal 4.5, un cop autoritzada i notificada l'ocupació, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes. Únicament procedirà la devolució de les taxes quan no es realitzi l'ocupació per causes no imputables al subjecte passiu.

Servei responsable
 • Ocupació de Via Pública
 • Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Instància sol·licitud Palmes 2023 Obligatori Telemàtica
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per tramitar en nom d'una altra persona Opcional Telemàtica
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web