PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
02/12/2022 11:08:46
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació del Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellReclamació contra la Taxa per la prestació dels serveis relatius a la prevenció i a la gestió dels residus municipals i assimilatsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Si un subjecte passiu considera que no ha de tributar per la Taxa de Residus o bé creu que hi ha alguna errada a la liquidació, bonificació o exempció que se li ha notificat o aplicat, cal que ho comuniqui per qualsevol dels canals indicats.

Documentació necessària
 • DNI.

 • Qualsevol document acreditatiu que vulgui presentar.

En cas de reclamació contra la bonificació o exempció aplicada:
 • Fotocòpia de l'última Declaració Anual de l'IRPF de tots els residents obligats a declarar (per veure els ingressos ens fixarem en la casella 31).

 • Certificat de la Declaració Anual del IRPF, de l'últim exercici disponible, de tots els residents a l'habitatge amb obligació de declarar, emès per l'agència tributària (per veure els ingressos ens fixarem en la casella 31).

 • Certificat d'imputacions de l'IRPF emès per l'Agència Tributària (cal sumar tots els rendiments). Caldrà presentar aquest certificat sobretot en el cas de persones que no tinguin obligació de declarar i no presentin cap dels documents anteriors.

 • No servirà un certificat d'obligació de rendes a declarar.

Per justificar activitats donades de baixa:
 • Model 036 (declaració censal) comunicant a Hisenda de l'Estat la data en què ha deixat d'exercir a l'adreça tributària corresponent.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
  Altra informació d'interès (més informació) Trobareu a documents adjunts el text de l'Ordenança Fiscal
  Servei responsable
 • Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus
 • Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia obligatòria
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació que s'ha d'aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Instància de sol·licitud Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues

  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web