v
12/06/2021 21:52:06
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellQueixa o reclamació a la Síndica Municipal de Greuges de SabadellNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Queixa o reclamació a la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell.
Descripció La Sindicatura pot intervenir en gairebé tots els assumptes que afecten la vida diària de la ciutadania: seguretat ciutadana, transports, neteja, paisatge urbà, serveis socials, habitatge, escolarització, prestacions salut ambiental, Policia municipal, cementiris, llicències d'activitat econòmica, tributs, civisme, participació, immigració, oci i lleure, assignació equitativa de recursos, urbanisme,
Si la queixa o reclamació té el seu origen en l'actuació d'altres administracions públiques diferents de la municipal, la Sindicatura procedirà, comunicant-ho als interessats, a donar trasllat d'aquesta al Síndic de Greuges de Catalunya i/o al Defensor del Pueblo, segons correspongui, de conformitat amb els convenis que la sindicatura hagi firmat amb aquestes institucions.

No obstant, queden fora de l'àmbit d'actuació de la sindicatura, aquelles queixes que:

a) Es presentin sobre peticions efectuades a l'Ajuntament i per als quals aquest estigui en termini per a resoldre o contestar.

b) Es presentin transcorregut més d'un any des dels actes objecte de la queixa.

c) Tinguin establert un procediment específic diferent.

d) Denotin una manifesta mala fe.

e) Estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.

f) Hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial.

Les actuacions de la Sindicatura no alteren els terminis fixats per a exercir les accions procedents en via administrativa o jurisdiccional, en aquest sentit, els terminis no s'aturen quan es presenta una queixa a la sindicatura.
Destinataris/as Ciutadania, personal al servei de l'Ajuntament, Entitats, Associacions, etc.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Subjecte Pot presentar una queixa qualsevol persona física, jurídica o col'lectiu , amb independència de la seva nacionalitat, edat i situació legal, que consideri que els seus drets s'han vist vulnerats a conseqüència d'una acció o omissió per part de l'Ajuntament de Sabadell, els serveis municipals, els organismes dependents o vinculats a l'administració municipal, i les empreses municipals de capital total o parcialment públic.
Termini de presentació Al llarg de l'any.
Canals de tramitació
Lloc de presentació
 • Telemàticament:
  • A la web de la Síndica www.sindicasabadell.cat
  • En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Presencialment:
  • Oficina de la Síndica de Greuges. Casal Pere Quart
  • A les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell: - (Central Despatx Lluc, Oficina Est, Oficina Nord, Oficina Oest, Oficina Sud).
  • En qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de Registre.
  • A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • I en qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
 • Tributs Tràmit gratuït.
  Òrgan que resol Sindicatura municipal de Greuges de Sabadell.
  Termini màxim de resolució i notificació La Síndica municipal de Greuges de Sabadell ha de resoldre i comunicar la decisió que adopti en el termini màxim de tres mesos, descomptant el termini que l'Ajuntament necessiti per elaborar el preceptiu l'informe, període en el que l'expedient quedarà suspès.
  Recursos possibles La decisió de la Síndica no serà objecte de recurs de cap mena.
  Practica de notificacions Les notificacions de les peticions realitzades a través de mitjans electrònics, es remetran a la bústia de notificacions situat en la seu electrònica.
  En el cas de sol·licitud presencial es realitzarà a través correu ordinari, i sempre s'efectués la posada a disposició en la seu conforme amb la Llei 39/2015
  Informació addicional Les actuacions que es duen a la Sindicatura són sempre confidencials
  Totes les actuacions de la Sindicatura són gratuïtes i no és preceptiva l'assistència d'advocat/da ni procurador/a.
  Les resolucions de la Síndica de greuges no modifiquen ni anul·len actes administratius, ni poden ser objecte de recurs. Però la intervenció de la Síndica pot promoure que l'Administració revisi els seus actes i detecti possibles errors, retards, omissions o incompliments en la tramitació i/o resolució dels expedients, i procedeixi a subsanar-los.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud presencial o a través de formulari web: Sol·licitud presencial o a través de formulari web
  Obligatori Ambdues

  Normativa
  RSMGS Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell
  DL 2/2003 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  L 21/2002 Llei 21/2002, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya
  CESDHC Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
  CDAC Codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell
  CPV Carta Principis de Venècia sobre la protecció i la promoció de la institució del Defensor del Poble, elaborat per la Comissió Europea per la Democràcia a través del Dret de servei i bona conducta
  Llei 40/2015 Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Público.
  Llei Orgànica 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat