v
16/05/2021 13:31:17
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellCessió d'espais als Centres Cívics i a l'Espai Polivalent del Parc del NordNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Cessió d'espais als centres cívics i a l'Espai Polivalent del Parc del Nord.
Objecte Reserva d'espais als centres cívics i a l'Espai Polivalent del Parc del Nord per a actes públics, organitzats per col·lectius, entitats culturals, socials o polítiques i centres educatius i entitats privades amb vocació pública.
Documentació necessària - Per tràmit o mitjançant instància genèrica de la persona interessada o delegada.
- Declaració responsable.
- DNI, NIE o passaport del representant de l'entitat. En cas de representant fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona delegada, i certificat del secretari de l'entitat on consti la delegació.
Qui el pot demanar El president o presidenta de l'entitat o la persona en qui pugui delegar segons els estatuts.
Quan es pot realitzar Les sol·licituds puntuals tot l'any, però com a màxim 3 mesos abans de l'inici de l'activitat, i com a mínim 15 dies abans de l'inici de l'activitat.
Les sol·licituds d'un espai de manera continuada en període escolar (setembre a juny), s'han de presentar abans del 15 de juliol.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 7 dies hàbils a comptar de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.14.
  Silenci administratiu La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima a la persona interessada per entendre la seva sol·licitud destimada i per interposar el recurs administratiu o comtanciós administratiu que consideri pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) L'espai per a exposicions es pot cedir a persones individuals, sempre que mostrin la seva obra de forma gratuïta.
  Servei responsable Servei de Participació Ciutadana.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat en el registre de l'Ajuntament de Sabadell.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o trucar al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat