v
10/08/2022 10:39:04
Cabecera Sabadell
:: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAjuts de menjador escolar i beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar Curs 2022-23Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Ajuts de menjador escolar i beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar Curs 2022-23.

Objecte Ajuts de menjador escolar: ajuts econòmics de menjador escolar, parcials o totals, per al pagament del servei escolar de menjador del curs 2022-2023, a alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental, sostingut amb fons públics de Catalunya i que estiguin empadronats a Sabadell.

Beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar: ajuts econòmics de llibres i material escolar per a alumnes de les escoles públiques i privades-concertades de Sabadell, que cursin estudis de 2n cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria (ESO) i educació especial, i que estiguin empadronats a Sabadell.

Documentació necessària *DOCUMENTACIÓ COMUNA:
 • Sol·licitud.

 • DNI, NIE o passaport de tots els membres computables (*) de la unitat familiar que resideixen al domicili (**)
  En cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.

 • Informe de l'IDALU: número d'identificador de l'alumne/a sol·licitant.

 • Declaració responsable d'ingressos de la unitat familiar (si no es pot acreditar amb l'IRPF de la declaració de la renda).

(*) Es consideren membres computables les persones següents que convisquin en el mateix domicili: pare/mare o tutors, germans solters menors de 25 anys, majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat, el nou cònjuge del pare o mare i els ascendents dels pares).

(**) La presentació d'aquesta documentació no és obligatòria per a aquelles persones que van demanar beca de material escolar i llibres de text en anys anteriors, sempre que no s'hagin produït canvis a la unitat familiar.

*DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR:
En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:
 • Original de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

 • Pensió d'aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l'atorgament i del seu import de l'any 2021.

 • Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2021.

 • Altres rendiments no contributius, mitjançant l'acreditació corresponent.


*Principals prestacions i complements que no tributen (no contributius):
 • Prestacions de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

 • Indemnitzacions per acomiadament.

 • Prestacions per acolliment familiar.

 • Prestacions a favor d'un familiar.

 • Pensions d'aliments percebudes pels progenitors en virtut de decisió judicial.

 • Totes les previstes a la "Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".


*Documentació complementària:
 • En el cas de divorci: conveni o sentència de divorci, si no s'ha aportat l'any anterior.

 • En el cas d'infants en acolliment, fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, si no s'ha aportat l'any anterior.

 • La condició de custòdia compartida, quan només autoritza un progenitor, segons bases de la convocatòria.

 • Prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per a administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per l'administració competent.


Qui el pot demanar SÓN DUES AJUDES DIFERENTS QUE ES PODEN DEMANAR CONJUNTAMENT AMB EL MATEIX TRÀMIT O NOMÉS UNA D'ELLES.

Ajuts de menjador escolar: alumnat empadronat a Sabadell, matriculat en un centre educatiu del Vallès Occidental (públic o concertat) que disposi del servei de menjador. Escolaritzat de P3 a 4t d'ESO i educació especial, amb uns llindars d'ingressos determinats en les Bases Reguladores per l'Atorgament dels Ajuts de Menjador, del Consell Comarcal, pel curs 2022-2023.

Beques per l'adquisició de llibres de text i material escolar: alumnat de les escoles de Sabadell (públiques i concertades), de P3 a 4t d'ESO i educació especial i empadronats a Sabadell amb uns llindars d'ingressos determinats en les Bases Reguladores Específiques.

Quan es pot realitzar Del 29 d'abril al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Canals de tramitació presencial Via presencial: només quan la via telemàtica no sigui possible, demanant cita prèvia al web
 • citaprevia.sabadell.cat

 • Tutorial cita prèvia o per telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Temps aproximat de resposta Ajuts de menjador escolar: 6 mesos, a comptar a partir de la data límit de presentació de sol·licituds.

  Beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar: 4 mesos, a comptar a partir de la data límit de presentació de sol·licituds.

  Preu Tràmit gratuït

  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) * AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR:
  • L'Ajuntament actua com a entitat col·laboradora.

  • L'Ajuntament de Sabadell és tramitador.

  • La resolució l'emet la Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

  * BEQUES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR:
  • És una convocatòria de l'Ajuntament de Sabadell

  * COMUNS:
  A la Seu Electrònica trobareu tota la informació relativa a aquesta convocatòria.

  Servei responsable
 • Servei d'Acció Social i Servei d'Educació
 • Termini màxim de resolució i notificació El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 4 mesos (beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar) i 6 mesos (ajuts de menjador), sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  La resolució final, així com tota la documentació del procés que s'anirà publicant, la podeu consultar en els següents enllaços: Ajuts de menjador i beques per a l'adquisició de llibres i material escolar.

  Cita prèvia obligatòria
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació que s'ha d'aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud general: Instància de sol·licitud Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  DNI, NIE o passaport: DNI, NIE o passaport de tots els membres computables (*) de la unitat familiar que resideixen al domicili (**) En cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família. Obligatori Ambdues
  Declaració responsable: Declaració responsable d'ingressos de la unitat familiar (si no es pot acreditar amb l'IRPF de la declaració de la renda). Obligatori Ambdues


  Tramitació telemàtica
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat