PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
19/06/2024 02:54:07
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellCessió d'ús estable d'immobles de propietat municipal a entitats i associacions sense ànim de lucreNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Autorització d'ús estable d'immobles de propietat municipal a favor de les associacions o entitats ciutadanes sense ànim de lucre registrades al Registre d'Entitats de Sabadell que els hagin de destinar a fins d'utilitat pública, d'interès social o cultural sempre en benefici d'interessos de caràcter local.
Documentació necessària
 • Formulari de sol·licitud /renovació o renúncia d'un immoble de propietat municipal presentada per la persona interessada o delegada.

 • Certificat dels objectius estatutaris, inscripció i representació.

 • Projecte pel qual es demana l'immoble.

 • DNI, NIE o passaport del president de l'entitat i de la persona de contacte per la tramitació de la sol·licitud. En cas de representant, fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona delegada i certificat del secretari de l'entitat on consti la delegació.
Qui el pot demanar El president o presidenta de l'entitat o persona en qui pugui delegar segons els estatuts.

Quan es pot realitzar Tot l'any.
Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.

Preu Tràmit gratuït.

Silenci administratiu La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima a la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que consideri pertinent.

Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Servei responsable
 • Participació ciutadana
 • Termini de resolució El termini màxim en que s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament de Sabadell.
  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Instància de sol·licitud Obligatori Telemàtica
  Formulari de sol·licitud /renovació o renúncia: Formulari de sol·licitud /renovació o renúncia d'un immoble de propietat municipal presentada per la persona interessada o delegada. Obligatori Telemàtica
  Aj. Sol·licitud General: Certificat dels objectius estatutaris, inscripció i representació. Obligatori Telemàtica
  Projecte pel qual es demana l'immoble: Projecte pel qual es demana l'immoble. Obligatori Telemàtica
  DNI, NIE o passaport: DNI, NIE o passaport de la persona delegada i certificat del secretari de l'entitat on consti la delegació. Obligatori Telemàtica
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Telemàtica
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web