PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
19/06/2024 04:06:43
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellDret d'accés a la Informació PúblicaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Poder sol·licitar l'accés a la informació pública, en els termes que estableix la Llei 19/2014 de transparència.

S'entén com informació pública la informació elaborada per l'Ajuntament de Sabadell i la que aquest té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats.

No es considera informació pública l'emissió d'informes, certificats, autoritzacions o qualsevol altre títol que confereixi drets al seu titular.

En el cas de desacord amb la resolució dictada, es pot presentar un recurs de reposició a l'Ajuntament o reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (vegeu-ne l'enllaç) o recurs contenciós administratiu, tal com preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per queixes o suggeriments sobre l'accés a la informació pública, es pot consultar l'enllaç.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, més gran de 16 anys, o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació presencial
 • Oficina de registre Can Marcet

 • Promoció econòmica. Oficina de registre del Vapor Llonch

 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta 30 dies des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 30 dies. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada.
  Vies de reclamació Contra l'eventual acte presumpte per no haver resolt la sol·licitud en el termini establert legalment, podeu interposar, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la data de compliment del termini per resoldre sense haver-se'n notificat la resolució, recurs potestatiu de reposició davant de la tinent d'alcaldessa de l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  Aquesta comunicació també pot ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la data de compliment del termini esmentat, d'acord amb el que preveu l'article 42 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de compliment del termini esmentat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Altra informació d'interès (més informació) En el Portal de Transparència i Govern Obert podeu trobar informació detallada sobre: organització municipal, plans i programes d'actuació, normatives, acords i actes jurídics, contractació pública, informació econòmica i financera, convenis i subvencions.

  Així mateix, podeu accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal a la Seu Electrònica municipal, a www.sabadell.cat

  La consulta de documents al web o en format electrònic és gratuïta, sense perjudici que l'expedició d'alguns documents pot estar subjecta al pagament de la taxa d'administració pels documents que expedeixi o en els quals intervinguin l'administració municipal o les autoritats municipals a instàncies de la part interessada (O.F. 3.2).

  A l'empara de l'article 75.10 del Decret 8/2021, el sol·licitant pot demanar un certificat de les condicions de reutilització que regien per a la informació pública en un moment determinat.

  Servei responsable
 • Transparència i Bon Govern
 • Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'1 mes a comptar des de l'endemà de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).
 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Formulari específic de sol·licitud: Formulari específic de sol·licitud Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web