PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
14/07/2024 07:28:08
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellObres exemptes de projecte o documentació tècnicaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Comunicar, abans de la seva execució, petites obres de manteniment d'escassa entitat i dificultat tècnica, que no requereixen direcció facultativa ni projecte ni documentació tècnica, com per exemple:
 • Substitució de paviments que no alterin l'estat de càrregues de l'edifici.

 • Substitució o nova instal·lació de revestiments interiors (enrajolats, estucats, enguixats, etc.).

 • Substitució de fusteries, sense modificació del forat ni de la llinda.

 • Col·locació, reparació, substitució de cels rasos.

 • Substitució d'aparells sanitaris, safareigs, marbres i mobles de cuina, sense modificar l'estructura ni la distribució interior de l'habitatge.

 • Ajudes de paleta per a creació o modificació d'instal·lacions interiors (aigua, llum, gas), sense afectació de parets de càrrega.

 • Treballs de neteja i desbrossament de solars i d'enjardinament que no impliquin la modificació del nivell de terres ni la tala d'arbres.

 • Instal·lacions d'escassa dificultat tècnica relatives a l'eficiència energètica (aire condicionat de tipus domèstic, plaques solars fotovoltaiques per autoconsum amb potència inferior a 10 kW i plaques solars tèrmiques iguals o inferiors a 7,1 m²).

Si l'edifici està sotmès a algun tipus de protecció, caldrà sol·licitar la preceptiva llicència d'obres.
Documentació necessària
 • Justificant de pagament de la taxa (O.F 3.9).

 • Autorització de representació.

 • Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció (per actuacions a la coberta de l'edifici).

 • Altra documentació que pugui ser necessària.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.

Quan es pot realitzar Tot l'any.

Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme


 • Temps aproximat de resposta Al moment.

  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
  Per a exempcions i bonificacions, vegeu el contingut de l'ordenança.

  Pagament Autoliquidació taxa obres exemptes de projecte o documentació tècnica
  El pagament s'ha d'acreditar en el moment de la sol·licitud.

  Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.

  Vies de reclamació Atès que les comunicacions prèvies tenen eficàcia des de la seva entrada al Registre de l'Ajuntament no hi ha cabuda ni al silenci administratiu ni a cap reclamació, ja que el dret s'està reconeixent des del moment que s'invoca.

  Altra informació d'interès (més informació) Per a les actuacions d'aire condicionat tipus domèstic, plaques solars fotovoltaic. per a autoconsum de < 10kW i plaques solars tèrmiques de < 7,1 m², que requereixi pujar a la coberta i hi hagi risc de caiguda en alçada cal aportar l'estudi bàsic de seguretat.

  Amb aquesta comunicació es declara el següent:
  • Que l'edifici no està inclòs en el catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni, ni afecta façanes en l'àmbit NAG o NAE del Pla especial de protecció del paisatge urbà.

  • Que les obres no impliquen modificació d'envans, ni de façanes i no afecten els elements estructurals.

  • Que he llegit i accepto els efectes i condicions d'aquesta comunicació.

  • Que durant l'execució de les obres caldrà col·locar de forma visible el distintiu homologat per l'Ajuntament (codi QR).

  • Que el termini per a executar i finalitzar les obres és de 3 mesos, a comptar de la data de presentació de la declaració responsable. Si en aquest termini no s'ha finalitzat les obres, caldrà efectuar una nova declaració.

  • Que en cas que les obres impliquin riscos especials per a la seguretat i salut dels treballadors (entre d'altres, risc de caiguda des de més de dos metres d'alçada) caldrà presentar una comunicació prèvia d'obres, acompanyada del preceptiu estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció. (Article 4 RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les construccions).

  • Que l'Ajuntament de Sabadell, mitjançant l'entrada d'aquest document, queda ASSABENTAT que es faran les obres descrites, i posa en coneixement de la persona titular que en qualsevol moment es podrà realitzar una inspecció a l'emplaçament on es facin les obres.
  • Que aquesta declaració responsable no autoritza ni faculta per a l'ús o l'exercici de cap activitat, per a la qual cosa, caldrà disposar de l'habilitació administrativa necessària mitjançant l'obtenció d'una llicència o autorització específica o la presentació i eficàcia d'una comunicació prèvia o declaració responsable. La persona titular de l'activitat no podrà reclamar a l'Ajuntament si fetes les actuacions, l'activitat resulta no autoritzable o no admissible.

  • Que no es podrà dur a terme cap ocupació de la via pública mitjançant contenidors, bastides o d'altres elements o maquinària sense que prèviament s'hagi sol·licitat i obtingut l'autorització municipal corresponent.

  • Que en cas d'obres en l'accés a locals comercials cal garantir l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.
  Servei responsable
 • Servei de Llicències. Edificació i Habitatge
 • Termini de resolució No hi ha resolució
  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí
 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud específica: Instància Obres exemptes de projecte o documentació tècnica Obligatori Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Justificant pagament taxa: Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9) Obligatori Ambdues
  Estudi seguretat i salut: Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció (per actuacions en alçada) Opcional Ambdues
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web