v
16/10/2021 23:23:25
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutorització per a la instal·lació de parada de venda de castanyes i moniatosNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Autorització per a la instal·lació de parada de venda de castanyes i moniatos.
Objecte Autorització per a la instal·lació d'estructures desmuntables no permanents a la via pública destinades a la venda de castanyes i moniatos amb motiu de la festivitat de Tots Sants - la Castanyada.

Documentació necessària - Formulari específic degudament emplenat i signat.
- En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".


Qui el pot demanar - Entitats i associacions inscrites en el registre corresponent, o el seu representant.
- Centres escolars, AMPAS, APAS i/o AFAS i centres d'estudi, o el seu representant.
- Alumnes de centres escolars de Sabadell amb l'autorització expressa del centre, i representats per una persona major d'edat.

Únicament s'acceptaran com a màxim 2 peticions en nom de la mateixa entitat, centre escolar, AMPA, APA i/o AFAS o centre d'estudis.Per cada sol·licitud caldrà presentar una instància.

Quan es pot realitzar Del 27/09/2021 al 10/10/2021.
Canals de tramitació presencial
Temps aproximat de resposta 1 mes.

Preu Tràmit gratuït.

Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Altra informació d'interès (més informació) A banda de les condicions generals establertes a l'article 28 de l'Ordenança municipal d'ocupació de les vies i espais públics de Sabadell, seran d'aplicació les següents condicions específiques:

1. L'horari de venda al públic serà entre les 9:00h i les 21:00h dels dies autoritzats.
2. L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
3. La persona titular respectarà l'objecte de l'autorització, de forma que podrà vendre únicament els productes autoritzats.
4. La persona titular de la llicència serà responsable de mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.
5. Un cop finalitzada la jornada o bé extingida la llicència, la persona titular té l'obligació de cessar en l'ocupació, procedir a la retirada de les instal·lacions i a la neteja de l'espai afectat. Totes les deixalles que produeixi l'activitat s'han de dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui. La persona titular s'assegurarà que mai es dipositin cendres calentes en cap contenidor de residus urbans ni a les papereres i que un cop fredes, es posin en bosses i es dipositin al contenidor corresponent.
6. Al finalitzar cada jornada no podran quedar a la via pública, restes de foc encès o cendres calentes.
7. En cap cas, es podrà encendre el foc utilitzant productes químics. Així mateix, s'hauran de prendre les mesures de seguretat necessàries en front a tercers i d'autoprotecció de les persones presents a la parada.
8. Es col·locarà sota el fogó o bidó una protecció al terra de qualsevol material ignífug per tal de no afectar el paviment.
9. La persona titular serà responsable dels danys i perjudicis que l'activitat produeixi a la via pública, al mobiliari urbà o a terceres persones. En el cas que s'hagin produït danys als elements de la via pública o mobiliari urbà, s'hauran de reposar els elements afectats, prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels serveis tècnics corresponents.
10. L'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 90 cm., com a mínim, per tal garantir el pas dels vianants. en les vies o trams de gran afluència l'espai lliure serà d'1,50 m.
11. En cas de fer l'ocupació de manera pròxima a marquesines o pals de parada d'autobús, s'ha de respectar, d'una banda, a la part davantera d'aquestes una distància de 1,5 metres per tal de facilitar l'accés i l'obertura dels caixons publicitaris, i d'altra, un espai de 1,50 m per tal de facilitar la baixada dels usuaris de l'autobús.
12. La ubicació de la parada en cap cas envairà els passos de vianants ni impedirà l'accés al mobiliari urbà o als serveis públics.
13. La persona titular és responsable que l'estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades.
14. Les parades seran estructures fàcilment desmuntables amb una longitud i amplada màxima de 3 m x 1,5 m de fondària respectivament.
15. L'autorització abasta únicament la instal·lació d'un taulell de les mides indicades (al punt 14), els estris d'elaboració de castanyes i la matèria primera.

Servei responsable
 • Ocupació de Via Pública
 • Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Cita prèvia
  • Oficina de registre Can Marcet

  • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

  Documentació que s'ha d'aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació telemàtica
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat