v
13/06/2021 16:09:23
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutoritzaciˇ per a la instalĚlaciˇ de parades de venda de roses i/o llibresNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Autoritzaciˇ per a la instalĚlaciˇ de parades de venda de roses i/o llibres per a professionals (llibreteries i/o floristeries).
Objecte Autoritzaciˇ per a la instalĚlaciˇ d'estructures desmuntables no permanents a la via p˙blica destinades a la venda de roses i/o llibres amb motiu de la festivitat de Sant Jordi per a comerciants minoristes de flors i/o llibres.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari especÝfic degudament emplenat i signat
- Declaraciˇ responsable
- En el cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada, s'haurÓ d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona"
Qui el pot demanar Comerciants minoristes de flors i/o llibres o el seu representant.
Quan es pot realitzar Obert el perÝode de presentaciˇ de solĚlicituds.
Temps aproximat de resposta 15 dies hÓbils des de la presentaciˇ de la solĚlicitud.
Preu TrÓmit gratu´t.
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Mesures relatives a les mesures de prevenciˇ i protecciˇ davant la pandŔmia originada pel COVID-19:
- El perÝode de colĚlocaciˇ de parades s'autoritzarÓ com a mÓxim des del dia 19 i fins el dia 23 d'abril en l'horari d'obertura al p˙blic dels establiments permanents interessats.
- La persona titular haurÓ d'assignar una persona responsable de garantir una distÓncia interpersonal de 1,5 m, prevenir aglomeracions i gestionar cues.
- La persona titular haurÓ de garantir el rentat de mans amb gel hidroalcoh˛lic.

Altra informaciˇ d'interŔs:
- L'autoritzaciˇ Ús personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de la autoritat.
- La persona titular respectarÓ l'objecte de l'autoritzaciˇ, de forma que podrÓ vendre ˙nicament els productes autoritzats.
- L'horari d'ocupaciˇ serÓ l'horari d'obertura de l'establiment permanent interessat.
- La persona titular de la llicŔncia serÓ responsable de mantenir l'espai afectat, les instalĚlacions i la seva zona d'influŔncia en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estŔtica.
- Un cop extingida la llicŔncia, la persona titular tÚ l'obligaciˇ de cessar en l'ocupaciˇ, procedir a la retirada de les instalĚlacions i a la neteja de l'espai afectat.
- Totes les deixalles que produeixi l'activitat s'han de dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui.
- Les parades atorgades, ˙nicament es podran instalĚlar davant dels mateixos, al xamfrÓ mÚs proper o en un radi de 100 metres, sempre que l'espai p˙blic ho permeti.
- L'ocupaciˇ del domini p˙blic es farÓ de manera que sempre es preservi un espai lliure de 90 cm, com a mÝnim, per tal garantir el pas dels vianants. En les vies o trams de gran afluŔncia l'espai lliure serÓ d'1,5 m.
- La ubicaciˇ de la parada en cap cas envairÓ els passos de vianants ni impedirÓ l'accÚs al mobiliari urbÓ o als serveis p˙blics.
- La persona titular Ús responsable que l'estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades.
- Les parades seran estructures fÓcilment desmuntables situades a les vies i espais p˙blics de la ciutat de Sabadell amb una amplada mÓxima de 2 m.
Servei responsable Ocupaciˇ de Via P˙blica.
Carrer de Pau Claris, 100.
Horari d'atenciˇ: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
93 745 34 00
viapublica@ajsabadell.cat


Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
SolĚlicitud especÝfica: degudament omplerta i signada Obligatori TelemÓtica
Declaraciˇ responsable: degudament omplerta i signada Obligatori TelemÓtica
Apoderaments/autoritzacions: cal aportar fotoc˛pia del DNI de la persona que autoritza Opcional TelemÓtica

Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat