PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
23/05/2024 15:14:56
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutorització per a la instal·lació de parada de venda d'artesania a la Fira del carrer de la IndústriaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Autorització per a la instal·lació d'estructures desmuntables no permanents a la via pública destinades a la venda d'artesania tradicional i alimentària amb motiu de la Fira del carrer de la Indústria dins dels actes de la Festa Major de Sabadell.

Documentació necessària En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada majors d'edat que tinguin la condició d'artesans, o el seu representant.
Qualsevol empresa interessada que tinguin la condició d'empresa artesana, o el seu representant.

Quan es pot realitzar El període de presentació de sol·licituds és el comprès entre el dia 6 de maig i el 3 de juny, ambdós inclosos.

Temps aproximat de resposta El període establert a les bases reguladores.
Preu Segons Ordenança Fiscal 4.5 secció 9a.
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Altra informació d'interès (més informació) Vigència i espai de les autoritzacions.
El període de vigència de l'autorització d'ocupació temporal és el comprès entre el dia 7 i el dia 9 de setembre de 2024.

Les parades autoritzades mitjançant llicència d'ocupació temporal s'instal·laran al carrer de la Indústria, concretament entre els carrers de Sant Llorenç i de l'Estació.

Únicament s'autoritzarà una ubicació de parada per sol·licitant.

Condicions de la llicència.
A banda de les condicions generals establertes a l'article 28 de l'OVPS, seran d'aplicació les següents condicions específiques:
 1. La persona titular haurà d'estar present el dia de muntatge a les 8:00h del matí, per tal que els Serveis Municipals indiquin el lloc exacte d'ubicació de la parada. L'últim dia d'ocupació a les 24:00h (com a màxim) l'espai haurà d'estar lliure d'ocupació i en perfecte estat de neteja.
 2. L'horari de venda al públic serà entre les 9:00h i les 21:00h dels dies autoritzats.
 3. Pel que fa al muntatge i desmuntatge, el dia de muntatge l'horari del mateix serà de 8:00h a 10:00h, i el dia de desmuntatge l'horari del mateix serà de 21:00h a 24:00h.
 4. L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
 5. La persona titular respectarà l'objecte de l'autorització, de forma que podrà vendre únicament els productes autoritzats.
 6. Serà a càrrec del titular de la llicència la gestió relativa a l'autorització de les companyies de subministraments, si és necessari.
 7. La persona titular de la llicència serà responsable de mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.
 8. Un cop extingida la llicència, la persona titular té l'obligació de cessar en l'ocupació, procedir a la retirada de les instal·lacions i a la neteja de l'espai afectat.
 9. Totes les deixalles que produeixi l'activitat s'han de dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui.
 10. L'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 90 cm., com a mínim, per tal garantir el pas dels vianants. En les vies o trams de gran afluència l'espai lliure serà d'1,50 m.
 11. La ubicació de la parada en cap cas envairà els passos de vianants ni impedirà l'accés al mobiliari urbà o als serveis públics.
 12. La persona titular és responsable que l'estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades.
 13. Per tal de procurar l'homogeneïtat de les diferents parades, les estructures desmuntables hauran de disposar d'un tendal de color blanc.
 14. Les parades seran estructures fàcilment desmuntables amb una amplada màxima de 2 m.

En cas de desistiment per part de l'interessat i en base a l'ordenança fiscal 4.5, un cop autoritzada i notificada l'ocupació, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes. Únicament procedirà la devolució de les taxes quan no es realitzi l'ocupació per causes no imputables al subjecte passiu.
Servei responsable
 • Ocupació de Via Pública
 • Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Instància de sol·licitud Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web