v
13/05/2021 04:03:27
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellAlta al Padrˇ d'HabitantsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Alta al Padrˇ d'Habitants
Objecte Inscriure al Padrˇ d'Habitants els nous residents a Sabadell procedents d'un altre municipi o paÝs.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari especÝfic d'alta al Padrˇ d'Habitants, degudament emplenat i signat.
- DNI (obligatori per als majors de 14 anys), NIE o passaport en vigor.
- Llibre de famÝlia o certificat de naixement per acreditar el parentiu dels menor d'edat (si s'han d'empadronar menors d'edat, fins als 14 anys, que no disposen de DNI, NIE o passaport).
- Menors d'edat: signatura dels dos progenitors; si el trÓmit el fa un sol progenitor: signatura dels dos progenitors; en els casos de separaciˇ o divorci: aportaciˇ de la Resoluciˇ Judicial sobre la cust˛dia; si aquesta Ús en exclusiva a favor del progenitor que realitza el trÓmit, aportar la Resoluciˇ mÚs una Declaraciˇ Responsable; si la Resoluciˇ Judicial estableix una guarda i cust˛dia compartida, aportaciˇ de la signatura de mutu acord dels dos progenitors. Excepcionalment, quan sigui necessari aportar la signatura dels dos progenitors i es manifesti la impossibilitat de complir amb aquest requisit: signatura d'una Declaraciˇ Responsable.
- Acreditaciˇ domicili: Escriptura, contracte de compra-venda, contracte de lloguer amb l'˙ltim rebut de lloguer o cessiˇ de l'habitatge.
- En casos en que no es disposi de documentaciˇ que legitimi l'˙s de l'habitatge: es presentarÓ una instÓncia on es manifesti la causa i es solĚliciti la gestiˇ i valoraciˇ per part del departament.

En cas de dubte sobre com acreditar la identitat o la representaciˇ, consultar els documents d'ajuda de l'apartat Fitxers annexos.
Qui el pot demanar Les persones que siguin nous residents a Sabadell
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitaciˇ presencial
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta Al moment, si el trÓmit Ús presencial i s'aporta tota la documentaciˇ requerida. En d'altres casos, mÓxim 3 mesos des de la presentaciˇ de la solĚlicitud.
  Preu TrÓmit gratu´t
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud estimada.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Document acreditatiu de la identitat:
  Els documents identificatius han d'estar en vigor. Un document caducat no Ús vÓlid, excepte si es presenta juntament amb la solĚlicitud de renovaciˇ.

  ╔s imprescindible aportar el document identificatiu original de la persona que fa el trÓmit i els originals o les fotoc˛pies de la resta de persones, majors d'edat, que solĚliciten i signen l'alta. Pel que fa als menors i als incapacitats legalment veure els apartats corresponents.
  Servei responsable Padrˇ d'Habitants
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos, a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ estimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  SolĚlicitud general: instÓncia general Obligatori Ambdues
  Full d'alta al Padrˇ d'Habitants: degudament emplenat i signat Obligatori Ambdues
  Documents identificatius: veure annex Quadre Acreditacions d'IDENTITAT, REPRESENTACIË i HABITATGE Obligatori Ambdues
  Acreditaciˇ domicili: veure annex Quadre Acreditacions d'IDENTITAT, REPRESENTACIË i HABITATGE Obligatori Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: veure annex Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Llibre de famÝlia: o certificat de naixement Opcional Ambdues
  Signatura de mutu acord dels dos progenitors: veure annex Representaciˇ Menors (2 progenitors) Opcional Ambdues
  Declaraciˇ responsable: veure annex Declaraciˇ responsable (1 progenitor) CAT o Declaraciˇn responsable (1 progenitor) ESP Opcional Ambdues
  Resoluciˇ judicial sobre la cust˛dia: document acreditatiu Opcional Ambdues

  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat