PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
19/06/2024 02:11:05
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellHERPF2024 Convocatòria horts Horta d'en Romau persones físiquesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Adjudicació de la llicència d'ús privatiu temporal sobre parcel.les de l'horta municipal.

Documentació necessària Segons Convocatòria.

Qui el pot demanar Segons Convocatòria.

Quan es pot realitzar Des del 6 de juny fins al 5 de juliol de 2024.

Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme

 • Oficina de registre Can Marcet


 • Temps aproximat de resposta 3 mesos a comptar de la data de finalització del termini de sol·licitud.

  Preu Segons Ordenança fiscal 4.9.

  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació)
  • Dipositar una fiança de 100,00 ¤, que han d'ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i subscripció de la formalització de l'adjudicació en un termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació de la llicència. Estan exempts del dipòsit de la fiança aquells adjudicataris que hagin acreditat una renda no superior a 0,6 vegades l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i aquells adjudicataris que resultin d'una situació preexistent.

  • Satisfer la taxa establerta per l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics en concepte d'utilització privativa del domini públic, que es meritarà anualment durant la vigència de la llicència.

  • Els que no resultin adjudicataris d'una parcel·la d'hort, tot i que s'hagin admès les seves sol·licituds, passaran a formar part d'una única llista d'espera.
  Servei responsable
 • Transició Ecològica
 • Termini de resolució El termini de resolució serà de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

  Cita prèvia instància
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí

 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).
 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Sol·licitud horts persones físiques Obligatori Ambdues
  DNI, NIE o passaport: DNI, NIE o passaport Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web