PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
23/05/2024 14:18:10
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud de participació en el procés selectiu extraordinari oferta pública d'estabilització - Concurs oposicionsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Procés selectiu extraordinari d'oferta pública d'estabilització mitjançant concurs de mèrits.
Documentació necessària
 • Sol·licitud.

 • Curriculum vitae actualitzat.

 • DNI/NIF/NIE

 • Titulació requerida a la convocatòria.

 • Documentació acreditativa del nivell de català d'acord amb les bases de la convocatòria.

 • Si s'escau, documentació acreditativa del nivell de castellà d'acord amb les bases de la convocatòria.

 • En el cas d'estar a l'atur, documentació acreditativa d'aquesta situació d'acord amb el que estableixin les bases de la convocatòria.

 • Documentació acreditativa dels mèrits a valorar, tal com preveuen les bases de la convocatòria.


Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, o el seu representant, que reuneixi els requisits exigits a la convocatòria.

Quan es pot realitzar El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat.
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta Màxim d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud.

  Silenci administratiu No opera.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

  Altra informació d'interès (més informació) Abans d'iniciar aquest tràmit és important que la persona candidata es familiaritzi amb el contingut del MANUAL FORMULARI DE PARTICIPACIÓ - Processos selectius de l'Oferta Pública extraordinària d'Estabilització. Amb aquest document podrà resoldre els principals dubtes amb els quals es pugui trobar durant el procés d'inscripció a la convocatòria.
  Servei responsable
 • Servei de Recursos Humans
 • Termini de resolució El termini de resolució serà l'establert a les bases específiques de cada convocatòria amb el límit màxim d'un mes, un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Instància de sol·licitud Obligatori Telemàtica
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Obligatori Telemàtica
  Documentació diversa de la convocatòria: Documentació diversa de la convocatòria Opcional Telemàtica
  Certificat del grau de discapacitat: Certificat del grau de discapacitat Opcional Telemàtica
  Acreditació nivell de català: Acreditació nivell de català Opcional Telemàtica
  Currículum vitae actualitzat: Currículum vitae actualitzat Opcional Telemàtica
  Acreditació titulació requerida: Acreditació titulació requerida Opcional Telemàtica
  Justificant de pagament de la taxa: Justificant de pagament de la taxa Obligatori Telemàtica
  Document oficial acreditatiu de la nacionalitat DNI Passaport: Document oficial acreditatiu de la nacionalitat DNI Passaport Obligatori Telemàtica
  Permís de conduir: Permís de conduir Obligatori Telemàtica
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web