PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
14/07/2024 05:48:48
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellComunicació prèvia d'obresNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Estan subjectes al règim de comunicació prèvia les obres que es relacionen a continuació:
 • La reparació, la rehabilitació, el pintat de revestiment de façanes i la substitució de fusteries exteriors, d'edificis existents no catalogats i sempre i quan no alterin la composició general exterior.

 • La realització o modificació d'obertures en façanes que no alterin la composició general exterior.

 • La reparació no estructural de cobertes i terrats.

 • La reforma, la rehabilitació, o la substitució d'elements interiors d'habitatges i locals, i en general totes les obres de redistribució interior i les obres de reforma que no afectin substancialment els elements estructurals.

 • La reparació o substitució de canonades o desguassos.

 • La col·locació de tendals de protecció solar en façana en plantes baixes a la via pública o en plantes pis.

 • El muntatge i la col·locació de pèrgoles prefabricades.

 • La tala de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats, en sòl urbà, excepte els arbres catalogats.

 • La instal·lació d'antenes de telefonia, llevat dels supòsits que s'exigeixi llicència d'obres majors segons la legislació de telecomunicacions.

 • La construcció de noves instal·lacions en edificis existents, com ara xemeneies, plaques solars fotovoltaiques amb potències iguals o superiors a 10kW, plaques solars tèrmiques superiors a 7,1 m2 o aparells de climatització que no requereixin projecte tècnic.

 • Treballs de suport per intervencions arqueològiques prèvies en finques o entorns protegits.

 • Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.

 • Instal·lació d'ascensors a l'interior de l'habitatge o local.

 • Les construccions o instal·lacions auxiliars de la construcció i les casetes provisionals d'obres.

 • Pous i sondejos.

 • Instal·lació de bastides per a la construcció.

 • La tala de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats en sòl urbà, excepte els arbres catalogats.

 • La Instal·lació d'antenes de telefonia.

 • La instal·lació de plaques solars tèrmiques amb una superfície d' ocupació superior a 7,1 m2.

 • La instal·lació de xemeneies o aparells de climatització que no requereixin projecte tècnic.

No obstant l'anterior, els usos i les obres de caràcter provisional estan subjectes a l'obtenció llicència urbanística.
Així mateix, aquelles obres que incideixin en béns catalogats o en àmbits protegits pel Pla Especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS), estan subjectes a l'obtenció d'una llicència urbanística (veure el següent enllaç).

Documentació necessària Documentació imprescindible:
 • Sol·licitud de la comunicació prèvia d'obres

 • Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (OF 2.4).

 • Justificant pagament taxa OF 3.9

 • Fotografia de la façana o, en cas de reforma, de la zona a intervenir.

 • Plànol de situació i emplaçament amb la clau urbanística. Es pot descarregar en el següent enllaç.

 • Descripció i justificació de les obres a executar i el règim urbanístic aplicable

 • Representació gràfica de les obres que es pretenguin realitzar i que per les seves característiques ho requereixin.

 • El pressupost de l'obra.

 • Designació de l'empresa constructora.

Altra documentació:
 • Autorització de representació (caldrà adjuntar còpia del DNI del titular).

 • Full d' assumeix de la direcció facultativa.

 • Declaració responsable del tècnic director de l'obra (DRO1), si no es presenta la documentació visada.

 • Declaració responsable del compliment normatiu (DRO2).

 • Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic.

 • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició.

 • Document d'acceptació de residus signat pel gestor autoritzat. Model de la Generalitat de Catalunya (veure enllaç).

 • Autorització de via pública, en el cas de tendals per activitats.

 • Certificat de solidesa, en cas de legalització.

 • Documentació justificativa del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU) (per més informació veure apartat d'altra informació).

 • Autorització de servitud aeronàutica d'AESA (per més informació veure apartat d'altra informació).

 • Informe favorable en matèria de prevenció i seguretat d'incendis (per més informació veure apartat d'altra informació).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.

Quan es pot realitzar Tot l'any.

Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme


 • Temps aproximat de resposta Al moment

  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
  Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.

  Segons Ordenança fiscal 2.4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.

  Pagament Autoliquidació taxa comunicació prèvia d'obres.
  El pagament s'ha d'acreditar en el moment de la sol·licitud.

  Autoliquidació impost comunicació prèvia d'obres.
  El pagament s'ha d'acreditar en el moment de la sol·licitud.

  Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.

  Vies de reclamació Atès que les comunicacions prèvies tenen eficàcia des de la seva entrada al Registre de l'Ajuntament, no hi ha via de reclamació, ja que el dret s'està reconeixent des del moment que es presenta la comunicació.

  Altra informació d'interès (més informació) La comunicació prèvia d'obres que compleixi els requisits i contingui tota la documentació imprescindible, té eficàcia i habilita el titular o promotor per a executar les obres comunicades des de la presentació a l'Ajuntament de Sabadell i sempre que no contravingui la normativa urbanística d'aplicació.

  En cas que es presenti una comunicació prèvia d'obres amb mancança de documentació imprescindible o incompliment de requisits, l'Ajuntament ho notificarà a la persona interessada i l'indicarà que disposa de deu dies per tal d'esmenar les mancances documentals.

  En cas de no aportar la documentació o dades requerides en el termini conferit, es dictarà una resolució que declari la ineficàcia de la comunicació prèvia que comportarà la pèrdua de la taxa de tramitació pagada. Si les obres estan executades, el promotor haurà de presentar novament una comunicació prèvia per a legalitzar-les, sense perjudici de les possibles responsabilitats que resultin per haver dut a terme obres emparades en un títol declarat ineficaç.

  Per instal·lar qualsevol element auxiliar de la construcció que ocupi l'espai públic s'ha d'obtenir la llicència d'ocupació de via pública, prèviament a la seva instal·lació (veure el següent enllaç).

  Documentació justificativa del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU)
  Els actes sotmesos a comunicació prèvia d'obres amb incidència en l'aspecte exterior de l'edificació, en aquells casos on l'actuació difereix dels valors característics del teixit on s'insereix, hauran d'afegir la descripció de la intervenció proposada, de manera que es defineixin les característiques, els materials, les textures i els colors, així com la justificació raonada de la proposta.

  Les intervencions consistents en l'aplacat dels paraments exteriors o l'aplicació d'un color fora de la gamma dels terrosos i els grisos, hauran d'incorporar la fitxa NAG o NAE en funció de l'àmbit en que es situï l'actuació, justificant els criteris de la intervenció (materials, textures i colors) i incorporant les fotografies de l'entorn que facilitin la lectura d'aquests criteris en els que es fonamenta l'actuació.

  El document del PEIPU es pot consultar al següent enllaç.

  Autorització de servitud aeronàutica d'AESA
  En el cas de noves instal·lacions, antenes i similars, que superin l'alçada actual de l'edifici , si aquest es troba en l'àmbit afectat per servituds aeronàutiques, caldrà haver obtingut prèviament l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

  La documentació mínima a aportar es troba al següent enllaç.

  Per sol·licitar la tramitació de l'expedient de servituds aeronàutiques es pot realitzar a través del següent enllaç.

  Informe favorable en matèria de prevenció i seguretat d'incendis
  En els supòsits regulats a l'Annex 1 i l'Annex 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i establiments, activitats, infraestructures i edificis serà necessari haver obtingut prèviament l'informe favorable de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

  La documentació mínima a aportar i com tramitar-ho es troba al següent enllaç.

  Servei responsable
 • Servei de Llicències. Edificació i Habitatge
 • Termini de resolució No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí
 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud específica: Comunicació prèvia d'obres Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de la taxa O.F. 3.9: Justificant pagament de la taxa O.F. 3.9 Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de ICIO: Justificant pagament de ICIO Obligatori Ambdues
  Fotografies: Fotografies de l'estat actual de l'edificació Obligatori Ambdues
  Plànol de situació: Plànol de situació i emplaçament amb la clau urbanística Obligatori Ambdues
  Documentació de les actuacions: Documentació descriptiva de les actuacions i règim urbanístic aplicable. Obligatori Ambdues
  Representació gràfica: Representació gràfica de les actuacions a realitzar Obligatori Ambdues
  Pressupost: Pressupost de l'actuació Obligatori Ambdues
  Empresa constructora: Designació de l'empresa constructora Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Full d'assumeix de la direcció facultativa: Full d'assumeix de la direcció facultativa Opcional Ambdues
  Declaració responsable: Declaració responsable exercici professional (DRO1) Opcional Ambdues
  Declaració responsable: Declaració responsable compliment normatiu (DR02) Opcional Ambdues
  Estudi bàsic: Estudi bàsic de seguretat i salut Opcional Ambdues
  Estudi de gestió de residus: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició Opcional Ambdues
  Acceptació residus: Document d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat Opcional Ambdues
  PEIPU: Justificació compliment del PEIPU Opcional Ambdues
  Servituds aeronàutiques: Autorització servituds aeronàutiques Opcional Ambdues
  Servei de prevenció d'incendis: Informe favorable del Servei de prevenció d'incendis Opcional Ambdues
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web