Seu electrònica

Ets a: Seu electrònica  > certificacio sm

Què és la certificació digital
Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.

L'ús del certificat digital garanteix:
La identificació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.
La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.
La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.
El certificat digital està format per un conjunt de requisits:

Certificat digital = (clau pública del titular+dades del titular) signat per l'entitat de registre.

Conté a més:
les dades identificatives del certificat.
les dades identificatives del posseïdor del certificat.
l’algorisme de signatura (nombre informàtic)
les dades d’identificació de l’entitat certificadora.
el període de validesa del certificat.
la clau pública.
la signatura de l’entitat certificadora.
Què és la certificació digital
El posseïdor de la clau privada d'un certificat personal és una persona física que pot actuar en el seu propi nom (quan n'és subscriptor o titular del certificat) o en representació d'una personal jurídica (que serà titular del certificat).

N'existeixen de dos tipus:
Certificats personals d'identitat (CPISR): per firmar missatges d'autentificació (confirmació de la identitat).
Certificats personals de xifrat (CPX): per emetre missatges xifrats.
Darrera actualització 26 de Maig 2016
© 2010 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat