Seu electrònica

Ets a: Seu electrònica  > Contractació pública. Descripció perfil contractant

Cerca:
L'article 53 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refos de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

El perfil del contractant és el medi de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 60.000. Així mateix és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments de contractació d'obres de valor estimat superior a 50.000 € i per a la resta, superiors a 18.000 €.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per tenir major informació.

Darrera actualització 10 de Desembre 2012
© 2010 Ajuntament de Sabadell, tots els drets reservats